Server message

Thiết lập mật khẩu mới
Gửi
Tìm về mật khẩu
Nhận mã
Gửi
Tìm về mật khẩu

Mail mã xác nhận đã gửi đến

Tìm về mật khẩu

username@4399.com

Email không tồn tại

Nhập lại
Hệ thống thao tác: Toàn bộ Quà Android Quà iOS
 • Lễ Bao Tân Thủ

  Giá: Miễn phí     |     Lượng tồn: 793     |     Lượt hạn mua: 1000
  Nội dung:Gồm kc khóa*200, Đá Cường Hóa*80, Giột Lệ Nữ Thần*10, Đá Tăng Thần Binh*5, Đá Tăng Pet*5, Vàng*500k
  Giới thiệu:1. Vào game, nhấn nút "Chuyển" ở gốc phải bên dưới;
  2. Nhấn "Shop", sau đó chọn "Code";
  3. Nhập code và nhấn xác nhận.
  Get Gifts
 • Lễ Bao Tân Thủ

  Giá: Miễn phí     |     Lượng tồn: 527     |     Lượt hạn mua: 1000
  Nội dung:Gồm kc khóa*200, Đá Cường Hóa*80, Giột Lệ Nữ Thần*10, Đá Tăng Thần Binh*5, Đá Tăng Pet*5, Vàng*500k
  Giới thiệu:1. Vào game, nhấn nút "Chuyển" ở gốc phải bên dưới;
  2. Nhấn "Shop", sau đó chọn "Code";
  3. Nhập code và nhấn xác nhận.
  Get Gifts
 • Lễ Bao Tân Thủ

  Giá: Miễn phí     |     Lượng tồn: 864     |     Lượt hạn mua: 1000
  Nội dung:Gồm kc*100, Long Hồn Cam, Vũ Mao May Mắn*2, Thuốc Thể Lực Lớn*2
  Giới thiệu:Click Nhân vật - Cài đặt - Thưởng k.hoạt để nhập code!
  Get Gifts
 • Lễ Bao Tân Thủ

  Giá: Miễn phí     |     Lượng tồn: 0     |     Lượt hạn mua: 1000
  Nội dung:Gồm kc*100, Long Hồn Cam, Vũ Mao May Mắn*2, Thuốc Thể Lực Lớn*2
  Giới thiệu:Click Nhân vật - Cài đặt - Thưởng k.hoạt để nhập code!
  Get Gifts
首字母: 全部 ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UBWX YZ
 • 遊戲虛寶名稱

  價格: 8956豆點     |     庫存: 8956件     |     有效期: 載止2016-12-31
  內容:10W銅 錢,銀寶箱 * 5,羽毛 * 3,商店刷新令 * 10
  使用方法:主界面--设置--输入兑换码--兑换成功
  領取禮包 激活码:C45TE4
Mua quà

Lượt mua còn:5

Lượng tồn:10

Tổng giá: Mcoin

Mua ngay